O nás

Sme firma založená v roku 2003, hlavnou náplňou našej firmy sú dodávky kompletných elektroinštalačných prác, optických rozvodov, kamerových rozvodov, rozvodov EPS, EZS a transformátorových staníc pre organizácie aj súkromné osoby. Zaoberáme sa projektovaním, vypracovaním protokolov o určení prostredia, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických (revízií) zariadení vrátane bleskozvodov na objektoch bez nebezpečenstva i s nebezpečenstvom výbuchu v rozsahu E 1.0 (bez obmedzenia napätia).

Taktiež sa zaoberáme poradenskou činnosťou, stavebnou činnosťou, montážou, opravami, odstraňovaním havarijných stavov, údržbou a sprevádzkovaním priemyselných i administratívnych objektov. Dodávame projekčné i elektroinštalačné práce pre kompletný rozsah stavby, vrátane montáže, zapojenia strojov a údržby, výrobných automatizačných robotických liniek.

Poskytujeme technicko - legislatívnu pomoc investorovi pri vykonávaní úradnej skúšky, či samotnej kolaudácii. Vykonávame školenia v rozsahu 01.1.pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania BOZP.

V stavebnej oblasti dodávame kompletné stavebné práce vrátane projektovej dokumentácie a dodávky stavebných materiálov. Na stavbách zaistíme vykonávanie činnosti stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora bezpečnosti práce alebo autorizovaného bezpečnostného technika.

Oprávnenia na vyššie uvedené činnosti má naša firma platné na území Slovenskej i Českej republiky.

Naše služby v sebe zahŕňajú dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis.

Predmet podnikania

 • počítačové služby
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
 • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • služby suvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • vydavateľská činnosť
 • prípravné práce pre stavbu
 • demolácie a zemné práce
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • administratívne služby
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 • polygrafická výroba sadzba a konečná úprava tlačovín
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /
 • veľkoobchod
 • prenájom hnuteľných vecí
 • podnikateľské poradenstvo
 • inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
 • maliarske a sklenárske práce
 • zváračské práce
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí
 • prenájom stavebných strojov
 • prenájom strojov a zariadení
 • prenájom motorových vozidiel
 • skladovanie
 • upratovacie a čistiace práce
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb
 • vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
 • vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti najmä na vypracovanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, uzemnoplánovacích prieskumov a rozborov
 • vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interierov a exterierov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnový stavebných pamiatok
 • vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika
 • vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
 • bezpečnostná služba
 • prevádzkovanie technickej služby
 • výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérii
 • výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • výroba organických chemikálií
 • verejné obstarávanie