Zrealizované práce

Harder logistics GmbH & Co. KG, Nemecko

Demontáž linky na výrobu vakcíny vo Schwäbisch Hall a následná montáž v USA, mesto Bloomington

Rubena Slovakia a.s., Predmier

elektroinštalačné práce vrátane dodávky materiálu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

SSE a.s. Žilina

elektroinštalačné práce a prívod pre hlavný záložný zdroj

Geostatik, s.r.o. Žilina

elektroinštalačné práce vrátane dodávky materiálu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Neusiedler SCP Ružomberok

elektroinštalačné práce NN a VN na novej linke výroby O2,vrátane odborných prehliadok a skúšok, inžinierska a poradenská činnosť pri úradnej skúške (vyhl. MPSVaR č.718/2002 Z.z.§ 11)

Linde Technické plyny Slovensko k.s., Bratislava

elektroinštalačné práce NN a VN vrátane odborných prehliadok a skúšok

Moravec a Prýma, v.o.s., Brno

vyhotovenie kompletnej elektroinštalácie vrátane odborných prehliadok a skúšok na rekonštrukcii obchodného domu ALBERT v Bratislave - Petržalke

Doss, s.r.o., Žilina

elektroinštalačné práce vrátane dodávky materiálu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Ústav na Výkon Väzby Hlboká cesta 21, Žilina

kompletné stavebné práce na statickom zosilnení objektov výkonu väzby a výkonu trestu, výmena okien, výroba ochranných mreží, rekonštrukcia zdravotného strediska, elektroinštalačné práce vrátane odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava

vyhotovenie novej elektroinštalácie v objekte AB, vyhotovenie kompletnej bleskozvodovej sústavy vrátane odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení

Nákupné stredisko Metro Žilina

vyhotovenie východiskových odborných prehliadok a skúšok kompletných elektrických rozvodov

Kaufland Banská Bystrica

vyhotovenie elektrickej inštalácie, inštalácie verejného osvetlenia a bleskozvodovej sústavy, vykonanie východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

Kaufland Košice

vyhotovenie elektrickej inštalácie a vykonanie východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

Elektro energetické montáže (EEM), Žilina

osadenie a zapojenie trafostanice Haramia, prípojka VN, vykonanie východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava

montáž a dodávka osvetlenia v objekte č.28, vrátane odborných prehliadok a skúšok, výmena výplne okien

Rodinný dom Ing. Vladimír Piaček

vyhotovenie bleskozvodovej sústavy a vykonanie odbornej prehliadky a skúšky

Energetika Turzovka, s.r.o.

vyhotovenie projektovej dokumentácie, vyhotovenie bleskozvodovej sústavy, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky zariadenia bleskozvodu pre bytovky v Turzovke

INGEO, a.s. Žilina

vyhotovenie samostatných elektrických rozvodov NN v administratívnej budove pre pripojenie počítačov, klimatizácie a hlavného softwaru , oprava a doplnenie osvetľovacích telies

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov

rekonštrukcia röntgenového pracoviska vrátane odborných prehliadok a skúšok, inžinierska a poradenská činnosť pri úradnej skúške (vyhl. MPSVaR č.718/2002 Z. z. § 11)

Elektro energetické montáže Žilina

Kompletná dodávka a montáž VN a NN trafostanice Haramia vrátane rozvodov VN aNN.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov

demontáž starých, montáž a dodávka a nových okien v celom objekte administratívnej budovy vrátane parapetných dosiek a žalúzií

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

kompletná rekonštrukcia umývacích priestorov a soc. zariadení v objekte odsúdených Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava – montáž aktívneho bleskozvodu, poradenská činnosť v odbore elektro-silnoprúdové rozvody a zariadenia

Energo Controls, s.r.o. Žilina

montáž elektrických vyhrievacích káblov DEVI, pre potrubia na akcii KIA Motors, Žilina

Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina

zrenovovanie a náter drevených okien, vyspravenie prasklín a vymaľovanie interiéru celého objektu DÚ Bytča

Základná škola Súľov - Hradná

vyhotovenie a sprevádzkovanie počítačovej siete

Ústav na Výkon Väzby Hlboká cesta 21, Žilina

dodávka a montáž klimatizačného zariadenia do podzemného skladu potravín a zeleniny

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

dodávka a montáž vzduchotechnického zariadenia vrátane elektrických rozvodov a regulácie

Najvyšší kontrolný úrad SR Bratislava

kompletná výmena kovových okien za plastové a zateplenie fasády hlavného administratívneho objektu, kompletná rekonštrukcia prízemia a hlavnej vstupnej haly budovy

Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina

odstránenie havarijného stavu výmenníkovej stanice v objekte daňového úradu Kysucké Nové Mesto, vypracovanie odborných prehliadok a odborných skúšok v súlade s platnou legislatívou

Najvyšší kontrolný úrad SR

odstránenie havarijného stavu hlavného elektrorozvádzača objektu a jeho úprava vrátane odbornej prehliadky a skúšky, stavebné úpravy v prvej podzemnej časti hlavného objektu NKÚ Bratislava

Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina

výmena vykurovacích telies a úprava rozvodov ústredného kúrenia v objekte daňového úradu Kysucké Nové Mesto

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava

rekonštrukcia elektroinštalácie objektu č.8, prístavba objektu č.8

Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina

kompletná výmena osvetľovacích telies v objekte Daňového úradu v Čadci

Ing. Juraj Diky – Projektová kancelária, Bratislava

vykonanie inžinierskej činnosti a súvisiaceho poradenstva v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky v súčinnosti s platnými legislatívnymi nariadeniami a STN EN v náväznosti na BOZP a činnosť autorizovaného bezpečnostného technika

Najvyšší kontrolný úrad SR

kompletná rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie vrátane telekomunikačných a počítačových rozvodov, úplná rekonštrukcia interiéru hlavného administratívneho objektu

COBA Krasplast, s.r.o.

montáž a dodávka transformačnej stanice prípojky VN, rekonštrukcia prívodov NN a hlavného rozvádzača, dodávka montáž aktívneho bleskozvodu

Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina

odstránenie havarijného stavu, celková rekonštrukcia komína na odťah plynových spalín na Daňovom úrade v Čadci

LES-INVEST, s.r.o., Jozef Grežďo, Podvysoká

montáž a dodávka elektroinštalácie administratívno – výrobného objektu

Najvyšší kontrolný úrad SR

dodávka a montáž osvetlenia, úprava elektrickej inštalácie pre Expozitúru Žilina

Lemont-SLOVAKIA Žilina,s.r.o

Bytový dom s občianskou vybavenosťou Martin – dodávka a montáž kompletnej elektroinštalácie

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte výkonu trestu

Slovenská správa ciest

investičná výstavba a správa ciest Žilina – vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení v hlavnom administratívnom objekte

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v areáli ÚVTOS

Šard Elektromontáže s.r.o., Dolný Kubín

elektromontážne a kompletačné práce na OC Avion v Bratislave

Ústav na výkon väzby Bratislava

kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie budovy vrátane kuchyne

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR

oprava elektroinštalácie v budove

Najvyšší kontrolný úrad SR

stavebné opravy vnútorných priestorov suterénu vrátane elektroinštalácie, núdzového osvetlenia a vzduchotechniky

Estor Building, s.r.o.

dodávka a montáž bleskozvodu vrátane uzemňovacej sústavy na objekte Materskej školy Vysoká nad Kysucou

COBA Automotive, s.r.o.

prestavba výrobno-technologických priestorov na nové kancelárske priestory

COBA Automotive, s.r.o.

rekonštrukcia lapača tukov v areáli firmy COBA Automotive, s.r.o.

ZŠ V. Javorku Žilina

rekonštrukcia elektroinštalácie v časti školskej jedálne a školského klubu detí

Obec Uhorská Ves

rekonštrukcia kultúrneho domu

Kovex Žilina

kompletná dodávka a montáž elektroinštalácie – silnoprúdu a svietidiel v skladovej hale firmy Kovex

Coba Automotive, s.r.o.

vyhotovenie ČOV a kompletnej kanalizácie, asfaltovanie komunikácií v objekte, úprava chliadiarenského bloku

Estor Building, s.r.o.

kompletná dodávka a montáž elektroinštalácie na Požiarnej zbrojnici vo Vysokej nad Kysucou

Ministerstvo obrany SR

oprava trafostanice, úprava hlavného rozvádzača a dodávka dieselagregátového náhradného zdroja vo VÚ Liptovský Mikuláš - Ondrašová

Coba Automotive, s.r.o.

oprava a údržba skladovej plochy

Coba Automotive, s.r.o.

Rekonštrukcia a výstavba objektov, kompletná oprava strechy haly č.3, Náter haly č.1 a č.2, uprava vnútorných priestorov v hale č.3, výstavba oceľovej haly – prestrešenie medzi výrobnou halou č.1 a č.3

OPTOKON a.s.Česka republika

software určený pre nastavenie a kalibráciu, overenie linearity najmenšieho meracieho a testovacieho zariadenia pre optické siete ne svete, spracovanie súborov,vytváranie dokumentácií, kalibračných protokolov a ich následné archivovanie v digitálnej podobe

INGEO, a.s

vyhotovenie elektromerného rozvádzača NN vrátane prípojky v budove Ingea a.s.

Viena International, s.r.o.

školenia EXCEL

BATZ CZECH, s.ro. (ČR)

software BMW Printer (tlač štítkov)

EMTEST, s.r.o.

elektroinštalácia – optimalizácia elektroodlučovača RP a SS na nový emisný limit TZL v Cementárni Ladce

KLF-ENERGETIKA,a.s.

revízie poplachového systému hlásenia narušenia PSN vodáreň Povina

Mas Technik, s.r.o.

vyhotovenie samostatnej prípojky NN pre administratívno-výrobnú prevádzku so sídlom Bytčická 16, Žilina

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA,a.s.

vykonanie revízií na akcii: „1129-224 D3 Strážov – Brodno, SO224“

KYSUCA s.r.o.

revízie elektroinštalácie na odovzdávacích staniciach tepla /OST/ v bytových domoch č.687,603, 604,602,601,689,994,995 a v Dome služieb v Kysuckom Novom Meste

NLT, spol. s r.o.

montážne práce pri rekonštrukcii kúrenia

A&T Reality s.r.o.

vykonanie revíznych správ: Prevádzkové priestory A&T Reality, s.r.o., Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu vo Vysokej nad Kysucou a v Ostrave

INGEO, a.s.

Výmena ističov, meničov a výmena prepojovacích vodičov v budove Ingea a.s.

OPTOKON, a.s.

úprava software pre automatické meracie pracovisko pre vyhodnotenie vložných a spätných útlmov (IL a RL)

Mesto Turzovka

svietidlá do kancelárie primátora mesta a sekretariátu a dodanie 2 ks klimatizačných zariadení a ich inštaláciu do kancelárie primátora mesta a sekretariátu

BATZ CZECH, s.r.o.

Inštalácia a nastavenie softwaru: BMW Container Manager

ŠARD elektromontáže s.r.o.

elektromontážne práce na akcii: Hotel PARK Dolný Kubín“

MOLITAS, spol.s r.o.

vypracovanie projektovej dokumentácie „Vonkajší systém ochrany pred bleskom“

plaan czech, s.r.o.

elektromontážne práce: Rozšírenie výrobného závodu MONDELEZ v Opave

REAL PLUS, s. r. o.

vykonanie revízií elektrických zariadení (inštalácie a bleskozvodu) na revidovanom objekte „REAL PLUS, s. r. o. Penzión Javorník

SOAR, s. r. o.

Rekonštrukcia elektroinštalácie kaštieľa - Vodný hrad Šimonovany vrátane vonkajšieho osvetlenia

Elektroenergetické montáže, a. s.

vyhotovenie elektrických inštalácii, prekládky NN sietí diaľnice, výstavba diaľníc

VÝSKUMNÝ ÚSTAV DOPRAVNÝ, a. s

Externé posúdenie miery rizika spojeného s aplikovaním RF systému do praxe v rámci projektu ,,Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave CVD Plus“

HYUNDAI DYMOS SLOVAKIA, s. r. o.

novovyhotovený káblový prepoj pre zálohové napájanie rozvádzača RK1 /kompresorov/

VTP - Vedecko Technický Park Žilina

montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v priestoroch prevádzkovaných VTP Žilina

VÝSKUMNÝ ÚSTAV DOPRAVNÝ, a. s.

dodávku: Elektronický optický snímač vrátane stacionárneho dátového integračného zariadenia

Plaan czech, s.r.o.

elektromontážne práce, výmena osvetlenia ulica Republiky

ActivEnergy s. r. o. organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

elektromontážne práce na akcii: Kaufland Dolný Kubín

EMTEST spol. s. r. o.

materiál a vykonané elektromontážne práce na akcii: Optimalizácia elektroodlučovača RP a SS na nový emisný limit TZL 20 mg/Nm3 v PCLA Ladce

MALM, s. r. o.

elektroinštalačné práce vykonané pomocou lezeckej techniky a vysokozdvižnej plošiny v Cementárni Ladce

STIGMA Agency, s. r. o.

montáž káblov a elektrozariadení, montáž svetiel a zásuviek v Rheinbach v NR, miestom zhotovenia diela bola firma E&S Container GmbH, so sídlom Munstergässchen 18, 533 59 Rheinbach

MARCO-europe s. r. o.

elektromontážne práce a odborné skúšky elektrických zariadení

PROSTO interiér s. r. o.

elektromontážne práce na akcii: Predajňa 1NP Eiffel Optic, Žilina

JK plyn, s. r. o.

východiskovej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu na ČS LPG VOMS Záhorská Bystrica, Námestovo

ZŠ Javorku Žilina

rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte ZŠ

A&T Reality s.r.o.

kompletná rekonštrukcia autoservisu Horný Kelčov

Duslo, a.s.

stavebné úpravy, rekonštrukcia sociálnych zariadení

VYSADO s.r.o.

zmena stavby budovy obvodnej služobne na bytový dom – 10BJ

MARCO-europe s. r. o.

prác v oblasti meraní a regulácie v nákupných centrách siete Tesco

IT@T

elektromontážnych prác na zákazke: Atrium Kobylisy, LIDL Mnichovo Hradište

Hiteco Slovakia s.r.o.

vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení

BYTTERM a.s. Žilina

elektromontážne práce na bytových domoch v Žiline

ISTOS s.r.o.

elektroinštalačné práce na stavbe „NsP Galanta“

Obec Nededza

elektromontážne a stavebné práce a dodávky súvisiace s realizáciou zákazky „Zvýšenie kapacity MŠ v Nededzi prístavba a prestavba objektu MŠ“

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby v Leopoldove

inštalovanie a zvarovanie optických rozvodov v objekte

ZS Javorku

odstraňovanie závad na bleskozvode v objekte telocvične, výmena osvetlenia za LED reflektory

LES-INVEST, s.r.o.

vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie VN prípojky vrátane trafostaníc

FCC Slovensko, s.r.o.

projektová dokumentácia a revízna správa, elektromontážne a elektroinštalačné práce na elektrickom zariadení v spoaľovni nebezpečného odpadu a výmena rozvádzača RMS60, náhradný zdroj

ISTOS, s.r.o.

elektromontážne práce na verejnom osvetlení v Žiline

Magnet invest, s.r.o.

vyhotovenie projektovej dokumentácie trafostanice a prípojky VN

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby v Leopoldov

rekonštrukcia vstupnej oceľovej brány

Plaan czech, s.r.o.

elektromontážne práce na zákazke: Mondelez CE Biscuit Production, s.r.o., Opava

BREMA, spol. s.r.o.

elektromontážne a pomocné práce na stavbe viacúčelovej budovy AB Rosum v Bratislave

BREMA, spol.s.r.o.

realizácia východzích revízii na zákazke AB ROSUM

ELTODO, a.s.

inštalačné a elektromontážne práce na realizácii prejazdného a akomodačného osvetlenia diaľničného tunela v Považskom Chlmci

NECTEL, spol. s r.o.

elektromontážne práce na zákazke: AUPARK Hradec Králové

FRANKE Slovakia, s.r.o.

zapájanie elektrických, robotických a pneumatických obvodov v Hale Franke Strečno, údržba a oprava strojných, robotických a elektrických zariadení, oprava a výmena robotických častí linky

INELSEV s.r.o.

elektromontážne práce v petrochemickom závode na výrobu technického kaučuku v Maďarsku

TOPASTAV, s.r.o.

vyhotovenie projektovej dokumentácie prekládky VN vedenia „Bytový dom Čadca, ul. J. Kráľa“

PPA ENERGO s.r.o.

elektroinštalačné práce Fortischem Nováky, CRH Rohožník

Stadler+Schaaf Mess-und Rgeltechnik GmbH

elektroinštalačné práce v rozvodniach v Landau, Bremerhaven

Energie plus Montage & Service UG

elektromontážne práce a výmena osvetlenia vo výrobných halách v Nemecku

MS Gruppe s.r.o.

elektromontážne práce vo Wolfratshausene, Geisenbrunne, Mníchove

ELTEL Infranet GmbH, Hannover

rozšírenie PC a komunikačných rozvodov LIDLE, inštalácia a zváranie optických káblov v polyfunkčných objektoch, inštalácia kamerových systémov letisko Berlín, elektroinštalačné práce na výstavbe výrobnej haly MAN

Amphitec B.V., NEDERLAND

odborná prehliadka a skúška špeciálneho zariadenia sacieho bagra