References

Harder logistics GmbH & Co. KG, Nemecko

Dismantling of the vaccine production line at Schwäbisch Hall and subsequent assembly in the USA, the city of Bloomington

Rubena Slovakia a.s., Predmier

elektroinštalačné práce vrátane dodávky materiálu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

SSE a.s. Žilina

elektroinštalačné práce a prívod pre hlavný záložný zdroj

Geostatik, s.r.o. Žilina

elektroinštalačné práce vrátane dodávky materiálu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Neusiedler SCP Ružomberok

elektroinštalačné práce NN a VN na novej linke výroby O2,vrátane odborných prehliadok a skúšok, inžinierska a poradenská činnosť pri úradnej skúške (vyhl. MPSVaR č.718/2002 Z.z.§ 11)

Linde Technické plyny Slovensko k.s., Bratislava

elektroinštalačné práce NN a VN vrátane odborných prehliadok a skúšok

Moravec a Prýma, v.o.s., Brno

vyhotovenie kompletnej elektroinštalácie vrátane odborných prehliadok a skúšok na rekonštrukcii obchodného domu ALBERT v Bratislave - Petržalke

Doss, s.r.o., Žilina

elektroinštalačné práce vrátane dodávky materiálu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Ústav na Výkon Väzby Hlboká cesta 21, Žilina

kompletné stavebné práce na statickom zosilnení objektov výkonu väzby a výkonu trestu, výmena okien, výroba ochranných mreží, rekonštrukcia zdravotného strediska, elektroinštalačné práce vrátane odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava

vyhotovenie novej elektroinštalácie v objekte AB, vyhotovenie kompletnej bleskozvodovej sústavy vrátane odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení

Nákupné stredisko Metro Žilina

vyhotovenie východiskových odborných prehliadok a skúšok kompletných elektrických rozvodov

Kaufland Banská Bystrica

vyhotovenie elektrickej inštalácie, inštalácie verejného osvetlenia a bleskozvodovej sústavy, vykonanie východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

Kaufland Košice

vyhotovenie elektrickej inštalácie a vykonanie východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

Elektro energetické montáže (EEM), Žilina

osadenie a zapojenie trafostanice Haramia, prípojka VN, vykonanie východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava

montáž a dodávka osvetlenia v objekte č.28, vrátane odborných prehliadok a skúšok, výmena výplne okien

Rodinný dom Ing. Vladimír Piaček

vyhotovenie bleskozvodovej sústavy a vykonanie odbornej prehliadky a skúšky

Energetika Turzovka, s.r.o.

vyhotovenie projektovej dokumentácie, vyhotovenie bleskozvodovej sústavy, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky zariadenia bleskozvodu pre bytovky v Turzovke

INGEO, a.s. Žilina

vyhotovenie samostatných elektrických rozvodov NN v administratívnej budove pre pripojenie počítačov, klimatizácie a hlavného softwaru , oprava a doplnenie osvetľovacích telies

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov

rekonštrukcia röntgenového pracoviska vrátane odborných prehliadok a skúšok, inžinierska a poradenská činnosť pri úradnej skúške (vyhl. MPSVaR č.718/2002 Z. z. § 11)

Elektro energetické montáže Žilina

Kompletná dodávka a montáž VN a NN trafostanice Haramia vrátane rozvodov VN aNN.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov

demontáž starých, montáž a dodávka a nových okien v celom objekte administratívnej budovy vrátane parapetných dosiek a žalúzií

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

kompletná rekonštrukcia umývacích priestorov a soc. zariadení v objekte odsúdených Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava – montáž aktívneho bleskozvodu, poradenská činnosť v odbore elektro-silnoprúdové rozvody a zariadenia

Energo Controls, s.r.o. Žilina

montáž elektrických vyhrievacích káblov DEVI, pre potrubia na akcii KIA Motors, Žilina

Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina

zrenovovanie a náter drevených okien, vyspravenie prasklín a vymaľovanie interiéru celého objektu DÚ Bytča

Základná škola Súľov - Hradná

vyhotovenie a sprevádzkovanie počítačovej siete

Ústav na Výkon Väzby Hlboká cesta 21, Žilina

dodávka a montáž klimatizačného zariadenia do podzemného skladu potravín a zeleniny

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

dodávka a montáž vzduchotechnického zariadenia vrátane elektrických rozvodov a regulácie

Najvyšší kontrolný úrad SR Bratislava

kompletná výmena kovových okien za plastové a zateplenie fasády hlavného administratívneho objektu, kompletná rekonštrukcia prízemia a hlavnej vstupnej haly budovy

Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina

odstránenie havarijného stavu výmenníkovej stanice v objekte daňového úradu Kysucké Nové Mesto, vypracovanie odborných prehliadok a odborných skúšok v súlade s platnou legislatívou

Najvyšší kontrolný úrad SR

odstránenie havarijného stavu hlavného elektrorozvádzača objektu a jeho úprava vrátane odbornej prehliadky a skúšky, stavebné úpravy v prvej podzemnej časti hlavného objektu NKÚ Bratislava

Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina

výmena vykurovacích telies a úprava rozvodov ústredného kúrenia v objekte daňového úradu Kysucké Nové Mesto

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava

rekonštrukcia elektroinštalácie objektu č.8, prístavba objektu č.8

Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina

kompletná výmena osvetľovacích telies v objekte Daňového úradu v Čadci

Ing. Juraj Diky – Projektová kancelária, Bratislava

vykonanie inžinierskej činnosti a súvisiaceho poradenstva v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky v súčinnosti s platnými legislatívnymi nariadeniami a STN EN v náväznosti na BOZP a činnosť autorizovaného bezpečnostného technika

Najvyšší kontrolný úrad SR

kompletná rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie vrátane telekomunikačných a počítačových rozvodov, úplná rekonštrukcia interiéru hlavného administratívneho objektu

COBA Krasplast, s.r.o.

montáž a dodávka transformačnej stanice prípojky VN, rekonštrukcia prívodov NN a hlavného rozvádzača, dodávka montáž aktívneho bleskozvodu

Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina

odstránenie havarijného stavu, celková rekonštrukcia komína na odťah plynových spalín na Daňovom úrade v Čadci

LES-INVEST, s.r.o., Jozef Grežďo, Podvysoká

montáž a dodávka elektroinštalácie administratívno – výrobného objektu

Najvyšší kontrolný úrad SR

dodávka a montáž osvetlenia, úprava elektrickej inštalácie pre Expozitúru Žilina

Lemont-SLOVAKIA Žilina,s.r.o

Bytový dom s občianskou vybavenosťou Martin – dodávka a montáž kompletnej elektroinštalácie

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte výkonu trestu

Slovenská správa ciest

investičná výstavba a správa ciest Žilina – vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení v hlavnom administratívnom objekte

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v areáli ÚVTOS

Šard Elektromontáže s.r.o., Dolný Kubín

elektromontážne a kompletačné práce na OC Avion v Bratislave

Ústav na výkon väzby Bratislava

kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie budovy vrátane kuchyne

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR

oprava elektroinštalácie v budove

Najvyšší kontrolný úrad SR

stavebné opravy vnútorných priestorov suterénu vrátane elektroinštalácie, núdzového osvetlenia a vzduchotechniky

Estor Building, s.r.o.

dodávka a montáž bleskozvodu vrátane uzemňovacej sústavy na objekte Materskej školy Vysoká nad Kysucou

COBA Automotive, s.r.o.

prestavba výrobno-technologických priestorov na nové kancelárske priestory

COBA Automotive, s.r.o.

rekonštrukcia lapača tukov v areáli firmy COBA Automotive, s.r.o.

ZŠ V. Javorku Žilina

rekonštrukcia elektroinštalácie v časti školskej jedálne a školského klubu detí

Obec Uhorská Ves

rekonštrukcia kultúrneho domu

Kovex Žilina

kompletná dodávka a montáž elektroinštalácie – silnoprúdu a svietidiel v skladovej hale firmy Kovex

Coba Automotive, s.r.o.

vyhotovenie ČOV a kompletnej kanalizácie, asfaltovanie komunikácií v objekte, úprava chliadiarenského bloku

Estor Building, s.r.o.

kompletná dodávka a montáž elektroinštalácie na Požiarnej zbrojnici vo Vysokej nad Kysucou

Ministerstvo obrany SR

oprava trafostanice, úprava hlavného rozvádzača a dodávka dieselagregátového náhradného zdroja vo VÚ Liptovský Mikuláš - Ondrašová

Coba Automotive, s.r.o.

oprava a údržba skladovej plochy

Coba Automotive, s.r.o.

Rekonštrukcia a výstavba objektov, kompletná oprava strechy haly č.3, Náter haly č.1 a č.2, uprava vnútorných priestorov v hale č.3, výstavba oceľovej haly – prestrešenie medzi výrobnou halou č.1 a č.3

OPTOKON a.s.Česka republika

software určený pre nastavenie a kalibráciu, overenie linearity najmenšieho meracieho a testovacieho zariadenia pre optické siete ne svete, spracovanie súborov,vytváranie dokumentácií, kalibračných protokolov a ich následné archivovanie v digitálnej podobe

INGEO, a.s

vyhotovenie elektromerného rozvádzača NN vrátane prípojky v budove Ingea a.s.

Viena International, s.r.o.

školenia EXCEL

BATZ CZECH, s.ro. (ČR)

software BMW Printer (tlač štítkov)

EMTEST, s.r.o.

elektroinštalácia – optimalizácia elektroodlučovača RP a SS na nový emisný limit TZL v Cementárni Ladce

KLF-ENERGETIKA,a.s.

revízie poplachového systému hlásenia narušenia PSN vodáreň Povina

Mas Technik, s.r.o.

vyhotovenie samostatnej prípojky NN pre administratívno-výrobnú prevádzku so sídlom Bytčická 16, Žilina

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA,a.s.

vykonanie revízií na akcii: „1129-224 D3 Strážov – Brodno, SO224“

KYSUCA s.r.o.

revízie elektroinštalácie na odovzdávacích staniciach tepla /OST/ v bytových domoch č.687,603, 604,602,601,689,994,995 a v Dome služieb v Kysuckom Novom Meste

NLT, spol. s r.o.

montážne práce pri rekonštrukcii kúrenia

A&T Reality s.r.o.

vykonanie revíznych správ: Prevádzkové priestory A&T Reality, s.r.o., Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu vo Vysokej nad Kysucou a v Ostrave

INGEO, a.s.

Výmena ističov, meničov a výmena prepojovacích vodičov v budove Ingea a.s.

OPTOKON, a.s.

úprava software pre automatické meracie pracovisko pre vyhodnotenie vložných a spätných útlmov (IL a RL)

Mesto Turzovka

svietidlá do kancelárie primátora mesta a sekretariátu a dodanie 2 ks klimatizačných zariadení a ich inštaláciu do kancelárie primátora mesta a sekretariátu

BATZ CZECH, s.r.o.

Inštalácia a nastavenie softwaru: BMW Container Manager

ŠARD elektromontáže s.r.o.

elektromontážne práce na akcii: Hotel PARK Dolný Kubín“

MOLITAS, spol.s r.o.

vypracovanie projektovej dokumentácie „Vonkajší systém ochrany pred bleskom“

plaan czech, s.r.o.

elektromontážne práce: Rozšírenie výrobného závodu MONDELEZ v Opave

REAL PLUS, s. r. o.

vykonanie revízií elektrických zariadení (inštalácie a bleskozvodu) na revidovanom objekte „REAL PLUS, s. r. o. Penzión Javorník

SOAR, s. r. o.

Rekonštrukcia elektroinštalácie kaštieľa - Vodný hrad Šimonovany vrátane vonkajšieho osvetlenia

Elektroenergetické montáže, a. s.

vyhotovenie elektrických inštalácii, prekládky NN sietí diaľnice, výstavba diaľníc

VÝSKUMNÝ ÚSTAV DOPRAVNÝ, a. s

Externé posúdenie miery rizika spojeného s aplikovaním RF systému do praxe v rámci projektu ,,Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave CVD Plus“

HYUNDAI DYMOS SLOVAKIA, s. r. o.

novovyhotovený káblový prepoj pre zálohové napájanie rozvádzača RK1 /kompresorov/

VTP - Vedecko Technický Park Žilina

montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v priestoroch prevádzkovaných VTP Žilina

VÝSKUMNÝ ÚSTAV DOPRAVNÝ, a. s.

dodávku: Elektronický optický snímač vrátane stacionárneho dátového integračného zariadenia

Plaan czech, s.r.o.

elektromontážne práce, výmena osvetlenia ulica Republiky

ActivEnergy s. r. o. organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

elektromontážne práce na akcii: Kaufland Dolný Kubín

EMTEST spol. s. r. o.

materiál a vykonané elektromontážne práce na akcii: Optimalizácia elektroodlučovača RP a SS na nový emisný limit TZL 20 mg/Nm3 v PCLA Ladce

MALM, s. r. o.

elektroinštalačné práce vykonané pomocou lezeckej techniky a vysokozdvižnej plošiny v Cementárni Ladce

STIGMA Agency, s. r. o.

montáž káblov a elektrozariadení, montáž svetiel a zásuviek v Rheinbach v NR, miestom zhotovenia diela bola firma E&S Container GmbH, so sídlom Munstergässchen 18, 533 59 Rheinbach

MARCO-europe s. r. o.

elektromontážne práce a odborné skúšky elektrických zariadení

PROSTO interiér s. r. o.

elektromontážne práce na akcii: Predajňa 1NP Eiffel Optic, Žilina

JK plyn, s. r. o.

východiskovej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu na ČS LPG VOMS Záhorská Bystrica, Námestovo

ZŠ Javorku Žilina

rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte ZŠ

A&T Reality s.r.o.

kompletná rekonštrukcia autoservisu Horný Kelčov

Duslo, a.s.

stavebné úpravy, rekonštrukcia sociálnych zariadení

VYSADO s.r.o.

zmena stavby budovy obvodnej služobne na bytový dom – 10BJ

MARCO-europe s. r. o.

prác v oblasti meraní a regulácie v nákupných centrách siete Tesco

IT@T

elektromontážnych prác na zákazke: Atrium Kobylisy, LIDL Mnichovo Hradište

Hiteco Slovakia s.r.o.

vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení

BYTTERM a.s. Žilina

elektromontážne práce na bytových domoch v Žiline

ISTOS s.r.o.

elektroinštalačné práce na stavbe „NsP Galanta“

Obec Nededza

elektromontážne a stavebné práce a dodávky súvisiace s realizáciou zákazky „Zvýšenie kapacity MŠ v Nededzi prístavba a prestavba objektu MŠ“

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby v Leopoldove

inštalovanie a zvarovanie optických rozvodov v objekte

ZS Javorku

odstraňovanie závad na bleskozvode v objekte telocvične, výmena osvetlenia za LED reflektory

LES-INVEST, s.r.o.

vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie VN prípojky vrátane trafostaníc

FCC Slovensko, s.r.o.

projektová dokumentácia a revízna správa, elektromontážne a elektroinštalačné práce na elektrickom zariadení v spoaľovni nebezpečného odpadu a výmena rozvádzača RMS60, náhradný zdroj

ISTOS, s.r.o.

elektromontážne práce na verejnom osvetlení v Žiline

Magnet invest, s.r.o.

vyhotovenie projektovej dokumentácie trafostanice a prípojky VN

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby v Leopoldov

rekonštrukcia vstupnej oceľovej brány

Plaan czech, s.r.o.

elektromontážne práce na zákazke: Mondelez CE Biscuit Production, s.r.o., Opava

BREMA, spol. s.r.o.

elektromontážne a pomocné práce na stavbe viacúčelovej budovy AB Rosum v Bratislave

BREMA, spol.s.r.o.

realizácia východzích revízii na zákazke AB ROSUM

ELTODO, a.s.

inštalačné a elektromontážne práce na realizácii prejazdného a akomodačného osvetlenia diaľničného tunela v Považskom Chlmci

NECTEL, spol. s r.o.

elektromontážne práce na zákazke: AUPARK Hradec Králové

FRANKE Slovakia, s.r.o.

zapájanie elektrických, robotických a pneumatických obvodov v Hale Franke Strečno, údržba a oprava strojných, robotických a elektrických zariadení, oprava a výmena robotických častí linky

INELSEV s.r.o.

elektromontážne práce v petrochemickom závode na výrobu technického kaučuku v Maďarsku

TOPASTAV, s.r.o.

vyhotovenie projektovej dokumentácie prekládky VN vedenia „Bytový dom Čadca, ul. J. Kráľa“

PPA ENERGO s.r.o.

elektroinštalačné práce Fortischem Nováky, CRH Rohožník

Stadler+Schaaf Mess-und Rgeltechnik GmbH

elektroinštalačné práce v rozvodniach v Landau, Bremerhaven

Energie plus Montage & Service UG

elektromontážne práce a výmena osvetlenia vo výrobných halách v Nemecku

MS Gruppe s.r.o.

elektromontážne práce vo Wolfratshausene, Geisenbrunne, Mníchove

ELTEL Infranet GmbH, Hannover

rozšírenie PC a komunikačných rozvodov LIDLE, inštalácia a zváranie optických káblov v polyfunkčných objektoch, inštalácia kamerových systémov letisko Berlín, elektroinštalačné práce na výstavbe výrobnej haly MAN

Amphitec B.V., NEDERLAND

odborná prehliadka a skúška špeciálneho zariadenia sacieho bagra