Vitajte na našej webstránke!

Sme firma založená v roku 2003. Ako mladá firma sme sa úspešne zaradili medzi ostatné s príbuznou ponukou služieb a prác.

Hlavnou náplňou firmy sú kompletné dodávky elektroinštalačných prác, poradenskej činnosti, projektovej dokumentácie, protokolov o určení prostredia, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení vrátane bleskozvodov na objektoch bez nebezpečenstva i s nebezpečenstvom výbuchu v rozsahu E 1.0 (bez obmedzenia napätia), pre organizácie aj súkromne osoby.

V stavebnej oblasti sme schopní vykonávať:
- prípravnú predprojektovú činnosť, najmä na vypracovanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, ako aj vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovanie architektonických návrhov, dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukciu a modernizáciu budov a obnovu stavebných pamiatok
- stavebné práce na celý rozsah stavby, zapojenia strojov a technologických zariadení
- činnosti stavbyvedúceho, stavebného dozoru, autorizovaného bezpečnostného technika (koordinácia bezpečnosti práce)

Termíny a ceny sú predmetom dohody s uzavretím hospodárskych zmlúv. Elpram, s. r. o., Vám poskytne služby v potrebnej kvalite a v prípade potreby i v skrátených termínoch.

Tešíme sa na našu spoluprácu

Elpram, s. r. o.

Predmet podnikania :

montáž, oprava, údržba elektrických zariadení

odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

služby suvisiace s počítačovým spracovaním údajov

vydavateľská činnosť

prípravné práce pre stavbu

demolácie a zemné práce

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

administratívne služby

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

výkon činnosti stavbyvedúceho

výkon činnosti stavebného dozoru

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

polygrafická výroba sadzba a konečná úprava tlačovín

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/

prenájom hnuteľných vecí/

podnikateľské poradenstvo

inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

maliarske a sklenárske práce

zváračské práce

výroba kovových konštrukcií a ich častí

prenájom stavebných strojov

prenájom strojov a zariadení

prenájom motorových vozidiel

skladovanie

upratovacie a čistiace práce

prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb

vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti najmä na vypracovanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, uzemnoplánovacích prieskumov a rozborov

vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interierov a exterierov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnový stavebných pamiatok

vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika

vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

bezpečnostná služba

prevádzkovanie technickej služby

Zrealizované akcie :

Rubena Slovakia a.s., Predmier - elektroinštalačné práce vrátane dodávky materiálu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
SSE a.s. Žilina - elektroinštalačné práce a prívod pre hlavný záložný zdroj
Geostatik, s.r.o. Žilina - elektroinštalačné práce vrátane dodávky materiálu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
Neusiedler SCP Ružomberok - elektroinštalačné práce NN a VN na novej linke výroby O2,vrátane odborných prehliadok a skúšok, inžinierska a poradenská činnosť pri úradnej skúške (vyhl. MPSVaR č.718/2002 Z.z.§ 11)
Linde Technické plyny Slovensko k.s., Bratislava - elektroinštalačné práce NN a VN vrátane odborných prehliadok a skúšok
Moravec a Prýma, v.o.s., Brno - vyhotovenie kompletnej elektroinštalácie vrátane odborných prehliadok a skúšok na rekonštrukcii obchodného domu ALBERT v Bratislave - Petržalke
Doss, s.r.o., Žilina - elektroinštalačné práce vrátane dodávky materiálu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
Ústav na Výkon Väzby Hlboká cesta 21, Žilina - kompletné stavebné práce na statickom zosilnení objektov výkonu väzby a výkonu trestu, výmena okien, výroba ochranných mreží, rekonštrukcia zdravotného strediska, elektroinštalačné práce vrátane odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava - vyhotovenie novej elektroinštalácie v objekte AB, vyhotovenie kompletnej bleskozvodovej sústavy vrátane odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení
Nákupné stredisko Metro Žilina - vyhotovenie východiskových odborných prehliadok a skúšok kompletných elektrických rozvodov
Kaufland Banská Bystrica - vyhotovenie elektrickej inštalácie, inštalácie verejného osvetlenia a bleskozvodovej sústavy, vykonanie východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
Kaufland Košice - vyhotovenie elektrickej inštalácie a vykonanie východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
Elektro energetické montáže (EEM), Žilina - osadenie a zapojenie trafostanice Haramia, prípojka VN, vykonanie východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava - montáž a dodávka osvetlenia v objekte č.28, vrátane odborných prehliadok a skúšok, výmena výplne okien
Rodinný dom Ing. Vladimír Piaček - vyhotovenie bleskozvodovej sústavy a vykonanie odbornej prehliadky a skúšky
Energetika Turzovka, s.r.o. - vyhotovenie projektovej dokumentácie, vyhotovenie bleskozvodovej sústavy, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky zariadenia bleskozvodu pre bytovky v Turzovke
INGEO, a.s. Žilina - vyhotovenie samostatných elektrických rozvodov NN v administratívnej budove pre pripojenie počítačov, klimatizácie a hlavného softwaru , oprava a doplnenie osvetľovacích telies
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov - rekonštrukcia röntgenového pracoviska vrátane odborných prehliadok a skúšok, inžinierska a poradenská činnosť pri úradnej skúške (vyhl. MPSVaR č.718/2002 Z. z. § 11)
Elektro energetické montáže Žilina – Kompletná dodávka a montáž VN a NN trafostanice Haramia vrátane rozvodov VN aNN.
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov – demontáž starých, montáž a dodávka a nových okien v celom objekte administratívnej budovy vrátane parapetných dosiek a žalúzií
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany – kompletná rekonštrukcia umývacích priestorov a soc. zariadení v objekte odsúdených Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava – montáž aktívneho bleskozvodu, poradenská činnosť v odbore elektro-silnoprúdové rozvody a zariadenia
Energo Controls, s.r.o. Žilina - montáž elektrických vyhrievacích káblov DEVI, pre potrubia na akcii KIA Motors, Žilina
Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina – zrenovovanie a náter drevených okien, vyspravenie prasklín a vymaľovanie interiéru celého objektu DÚ Bytča
Základná škola Súľov - Hradná - vyhotovenie a sprevádzkovanie počítačovej siete
Ústav na Výkon Väzby Hlboká cesta 21, Žilina – dodávka a montáž klimatizačného zariadenia do podzemného skladu potravín a zeleniny
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany – dodávka a montáž vzduchotechnického zariadenia vrátane elektrických rozvodov a regulácie
Najvyšší kontrolný úrad SR Bratislava – kompletná výmena kovových okien za plastové a zateplenie fasády hlavného administratívneho objektu, kompletná rekonštrukcia prízemia a hlavnej vstupnej haly budovy
Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina – odstránenie havarijného stavu výmenníkovej stanice v objekte daňového úradu Kysucké Nové Mesto, vypracovanie odborných prehliadok a odborných skúšok v súlade s platnou legislatívou
Najvyšší kontrolný úrad SR – odstránenie havarijného stavu hlavného elektrorozvádzača objektu a jeho úprava vrátane odbornej prehliadky a skúšky, stavebné úpravy v prvej podzemnej časti hlavného objektu NKÚ Bratislava
Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina – výmena vykurovacích telies a úprava rozvodov ústredného kúrenia v objekte daňového úradu Kysucké Nové Mesto
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava – rekonštrukcia elektroinštalácie objektu č.8, prístavba objektu č.8
Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina – kompletná výmena osvetľovacích telies v objekte Daňového úradu v Čadci
Ing. Juraj Diky – Projektová kancelária, Bratislava – vykonanie inžinierskej činnosti a súvisiaceho poradenstva v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky v súčinnosti s platnými legislatívnymi nariadeniami a STN EN v náväznosti na BOZP a činnosť autorizovaného bezpečnostného technika
Najvyšší kontrolný úrad SR – kompletná rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie vrátane telekomunikačných a počítačových rozvodov, úplná rekonštrukcia interiéru hlavného administratívneho objektu
COBA Krasplast, s.r.o.– montáž a dodávka transformačnej stanice prípojky VN, rekonštrukcia prívodov NN a hlavného rozvádzača, dodávka montáž aktívneho bleskozvodu
Riaditeľstvo daňového úradu SR, pracovisko Žilina – odstránenie havarijného stavu, celková rekonštrukcia komína na odťah plynových spalín na Daňovom úrade v Čadci
LES-INVEST, s.r.o., Jozef Grežďo, Podvysoká – montáž a dodávka elektroinštalácie administratívno – výrobného objektu
Najvyšší kontrolný úrad SR – dodávka a montáž osvetlenia, úprava elektrickej inštalácie pre Expozitúru Žilina
Lemont-SLOVAKIA Žilina,s.r.o – Bytový dom s občianskou vybavenosťou Martin – dodávka a montáž kompletnej elektroinštalácie
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany – kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte výkonu trestu
Slovenská správa ciest – investičná výstavba a správa ciest Žilina – vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení v hlavnom administratívnom objekte
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany – odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v areáli ÚVTOS
Šard Elektromontáže s.r.o., Dolný Kubín - elektromontážne a kompletačné práce na OC Avion v Bratislave
Ústav na výkon väzby Bratislava – kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie budovy vrátane kuchyne
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR – oprava elektroinštalácie v budove
Najvyšší kontrolný úrad SR – stavebné opravy vnútorných priestorov suterénu vrátane elektroinštalácie, núdzového osvetlenia a vzduchotechniky
Estor Building, s.r.o. – dodávka a montáž bleskozvodu vrátane uzemňovacej sústavy na objekte Materskej školy Vysoká nad Kysucou
COBA Automotive, s.r.o. – prestavba výrobno-technologických priestorov na nové kancelárske priestory
COBA Automotive, s.r.o. – rekonštrukcia lapača tukov v areáli firmy COBA Automotive, s.r.o.
ZŠ V. Javorku Žilina – rekonštrukcia elektroinštalácie v časti školskej jedálne a školského klubu detí
Obec Uhorská Ves – rekonštrukcia kultúrneho domu
Kovex Žilina – kompletná dodávka a montáž elektroinštalácie – silnoprúdu a svietidiel v skladovej hale firmy Kovex
Coba Automotive, s.r.o. – vyhotovenie ČOV a kompletnej kanalizácie, asfaltovanie komunikácií v objekte, úprava chliadiarenského bloku
Estor Building, s.r.o. – kompletná dodávka a montáž elektroinštalácie na Požiarnej zbrojnici vo Vysokej nad Kysucou
Ministerstvo obrany SR – oprava trafostanice, úprava hlavného rozvádzača a dodávka dieselagregátového náhradného zdroja vo VÚ Liptovský Mikuláš - Ondrašová
Coba Automotive, s.r.o. – oprava a údržba skladovej plochy
Coba Automotive, s.r.o. – Rekonštrukcia a výstavba objektov, kompletná oprava strechy haly č.3, Náter haly č.1 a č.2, uprava vnútorných priestorov v hale č.3, výstavba oceľovej haly – prestrešenie medzi výrobnou halou č.1 a č.3
OPTOKON a.s.Česka republika - software určený pre nastavenie a kalibráciu, overenie linearity najmenšieho meracieho a testovacieho zariadenia pre optické siete ne svete, spracovanie súborov,vytváranie dokumentácií, kalibračných protokolov a ich následné archivovanie v digitálnej podobe